Warunki świadczenia usług

 ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Pan Jacek Wiśniewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, NIP: 669-100-80-29, REGON 330286720, tel. kontaktowy: +48  515 416 176, codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 8:00 - 17:00 opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, email: admin@ebezpieczny.pl;  
 2. Serwis – internetowa baza zawierająca unikowe numery rowerów wygrawerowane na ramach, prowadzona przez Usługodawcę w j. polski pod adresem URL: https://ebezpieczny.pl/ umożliwiająca uzyskanie informacji czy zarejestrowany w Serwisie rower został zgłoszony jako skradziony;
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Serwisu;
 4. Usługa – rejestracja w Serwisie (w specjalnej bazie internetowej Usługodawcy) unikatowego numeru roweru Użytkownika wykonanego w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym na ramie roweru w postaci graweru;
 5. Autoryzowany Punkt Serwisowy – punkt serwisowy, który wykonuje odpłatnie grawer na ramie roweru Użytkownika (cena graweru uprawniającego za rejestracji roweru w Serwisie to 100 zł brutto) i dokonuje rejestracji numeru ramy roweru Użytkownika w Serwisie. Lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych wskazana jest w zakładce ASO w Serwisie;
 6. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 8. Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę z Usługodawcą związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Konto - narzędzie w systemie Serwisu dostępne tylko dla Autoryzowanego Punktu Serwisowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu rejestrację numeru ramy Użytkownika w bazie danych Serwisu, a także wgląd do danych rowerów zarejestrowanych przez Autoryzowany Punkt Serwisowy w Serwisie,
 10. Login – adres e-mail wskazany przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wymagany wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta;
 11. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
 12. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 15. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 16. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Rejestracja Konta i korzystanie z Serwisu odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia treści zawartych w Serwisie.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. W celu korzystania z Serwisu powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
 5. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);
  b. dostęp do Internetu;               
 6. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon; 
 7. aktywne konto e-mail - wyłącznie w przypadku Autoryzowanego Punktu Seriwsowego
 8. Bezpośredni kontakt z Usługodawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo, a wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz Serwisie.
 9. Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – REJESTRACJA KONTA:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu (po rejestracji Konta w Serwisie) dokonywanie wprowadzania numeru ramy roweru Użytkownika do bazy danych w Sewisie, a Użytkownikom pozwalające na dokonywanie weryfikacji, czy konkretny rower z wygrawerowanym numerem na ramie jest zarejestrowany w Serwisie oraz czy został zgłoszony jako skradziony. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników i dla Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
 2. W celu rejestracji Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy powinien skontaktować się z Usługodawcą i podać adres email, który stanowić będzie jego Login do Konta. Po rejestracji Konta w Serwisie Autoryzowany Punkt Serwisowy otrzymuje na wskazany adres email informację z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie (poprzez kliknięcie w przesłany w wiadomości emailowej link aktywacyjny) i pierwszym Hasem dostępowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Autoryzowany Punkt Serwisowy dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Autoryzowanym Punktem Serwisowym, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny, a Autoryzowany Punkt Serwisowy proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Podczas pierwszego logowania do Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy proszony jest o zmianę przesłanego Hasła na własne, indywidualnie wybrane Hasło do Konta. Hasło utworzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy nie jest znane ani Usługodawcy.
 4. Każdy Autoryzowany Punkt Serwisowy może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Konto jest niezbywalne, Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu nie wolno korzystać z Kont innych Autoryzowanych Punktów Serwisowych oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Autoryzowany Punkt Serwisowy może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Usługodawcy.
 5. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Autoryzowany Punkt Serwisowy może w każdym czasie nieodpłatnie zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Usługodawcy.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 8. sposób korzystania z usług przez Autoryzowany Punkt Serwisowy jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu, 
  b. działalność Autoryzowanego Punktu Serwisowego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
 9. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Autoryzowany Punkt Serwisowy,
 10. Autoryzowany Punkt Serwisowy dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e Autoryzowany Punkt Serwisowy, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,         
  f. podane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

ROZDZIAŁ IV – KORZYSTANIE Z SERWISU:

 

 1. Po dokonaniu aktywacji Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy może dokonać rejestracji pierwszego numeru ramy roweru Użytkownika i wskazania jego cech indentyfikacyjnych, w tym cech charakterystycznych.
 2. Autoryzowany Punkt Serwisowy może zarejestrować dowolną liczbę numerów ram rowerów Użytkowników na swoim Koncie. Autoryzowany Punkt Serwisowy ma wgląd do bazy danych numerów ram Użytkowników, ale jedynie do tych którym wykonał Usługę i których numery ram rowerów wprowadził do Serwisu.
 3. Posiadanie aktywnego Konta jest niezbędne w celu rejestracji numeru ramy roweru Użytkownika w Serwisie.
 4. Rejestracja roweru na Koncie wymaga wprowadzenia do Serwisu przez Autoryzowany Punkt Serwisowy następujących danych: marka, model, numer ramy wygrawerowany w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym, kolor, cechy charakterystyczne roweru.
 5. Po rejestracji roweru Użytkownik może w każdym czasie po wprowadzeniu numeru ramy roweru weryfikować czy widnieje on w bazie danych w Serwisie i i jaki jest jego status („ w posiadaniu właściciela”, czy też „rower skradziony”).
 6. Rejestracja roweru w Serwisie następuje na czas nieokreślony, chyba że wcześniej Użytkownik zgłosi do Usługodawcy chęć usunięcia numeru ramy jego roweru z bazy danych w Serwisie, co może uczynić w każdej chwili kontaktując się w tej  sprawie z Usługodawcą.
 7. W przypadku kradzieży roweru Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Usługodawcy, który dokona zmiany statusu roweru z „w posiadaniu właściciela ” na „rower skradziony”.
 8. W przypadku przeniesienia własności roweru na inną osobę, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Usługodawcy, który usunie numer ramy roweru z bazy danych Serwisu.
 9. Użytkownik może wykorzystywać informacje udostępnione w Serwisie jedynie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie na własne potrzeby.

 

ROZDZIAŁ V – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Usługodawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: admin@ebezpieczny.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową.
 4. Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/ e-mail: koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości usługodawca wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 4. nie przysługują Użytkownikowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ VI – DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik Serwisu kontaktując się z Usługodawcą (mailowo lub telefonicznie) przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nick wskazany w emailu i nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Serwisu).
 2. Autoryzowany Punkt Serwisowy rejestrując Konto w Serwisie przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe - imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nick wskazany w emailu i nr telefonu, nazwa i dane firmy, adres IP komputera, z którego korzysta Autoryzowany Punkt Serwisowy podczas korzystania ze Serwisu
 3. W przypadku kontaktu z Usługodawcą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta w Serwisie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Autoryzowanego Punktu Serwisowego, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Autoryzowanych Punktów Serwisowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 5. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VII - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie, a Użytkownicy posiadający aktywne Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami

 

Koszalin, dnia 8 października 2021 roku