Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie https://ebezpieczny.pl/ (zwanej dalej „Serwisem”) i określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w Regulaminie Serwisu, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki. Jeśli w Polityce nie wskazano inaczej jako Użytkownika należy rozumieć każdego kto korzysta z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających z Serwisu jest właściciel Serwisu, tj. Pan Jacek Wiśniewski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 669-100-80-29, REGON 330286720, tel. kontaktowy: +48  515 416 176 , codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 8:00 - 17:00 opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, email: admin@ebezpieczny.pl (zwany dalej także jako „Administrator”).  
 3. Użytkownik Serwisu kontaktując się z Usługodawcą (mailowo lub telefonicznie) przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nick wskazany w emailu i nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Serwisu).
 4. Autoryzowany Punkt Serwisowy rejestrując Konto w Serwisie przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe - imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nick wskazany w emailu i nr telefonu, nazwa i dane firmy, adres IP komputera, z którego korzysta Autoryzowany Punkt Serwisowy podczas korzystania ze Serwisu.
 5. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  • kontakt Użytkownika Serwisu z Administratorem - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię i nazwisko i nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Serwisu. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Serwisu ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu;
  • rejestracja Konta w Serwisie – Autoryzowany Punkt Serwisowy w celu korzystania z możliwości dokonywania rejestracji roweru Użytkownika w Serwisie musi dokonać rejestracji Konta. Po wykonaniu usługi graweru unikatowego numeru na ramie roweru Autoryzowany Punkt Serwisowy dokonuje wprowadzenia numeru ramy roweru Użytkownika do bazy danych w Serwisie. W celu rejestracji Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy podaje swój adres email, w którym może być podane imię i nazwisko, ewentualnie nick zawierający dane osobowe Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta i dokonywania rejestracji nr ram rowerów Użytkowników w Serwisie. Dane przekazane podczas rejestracji  wykorzystywane są jedynie w celu prowadzenia Konta, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Autoryzowany Punkt Serwisowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora przez czas prowadzenia Konta do czasu zakończenia współpracy Usługodawcy z Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Zakończenie współpracy nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane Autoryzowanego Punktu Serwisowego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 6. Administrator informuje, że Użytkownik Serwisu, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników Serwisu, ani Autoryzowanego Punktu Serwisowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO:
  • prawo do usunięcia danych - tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO):

Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:     
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,           
b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,          
c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega,          
d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora danych osobowych.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO):
  Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:        
  a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 1. b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi, Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
 • prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO):
  Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:          
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,        ;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;     c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO):
  Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Administratora.      
 1. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu, Autoryzowanego Punktu Serwisowego osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania). Autoryzowany Punkt Serwisowy ma dostęp tylko do danych Użytkowników, którym rejestrował Konto w Serwisie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Serwisu, Autoryzowany Punkt Serwisowy w sposób zgodny z zakresem udzielonego mu zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Serwisu na komputerze Użytkownika, Autoryzowanego Punktu Serwisowego mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 4. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania danej strony prezentowanej w Serwisie. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Serwis wyłącznie w celu lepszego dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Serwisie mogą służyć następującym celom:
 5. zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Serwisu - pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
 6. poprawa wydajności i optymalizacji działania Serwisu - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Serwisie, z jakiej lokalizacji następuje korzystanie z Serwisu, a tym samym pomagają usprawniać jego działanie;
 7. targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika;
 8. w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.
 9. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Serwisie nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Serwisu.
 10. Pliki „cookies“ używane w Serwisie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 11. Administrator korzysta z analizy statystycznej ruchu w Serwisie oferowanej przez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych z Serwisu przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 12. Serwis zawiera także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 13. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Serwisie, a Autoryzowany Punkt Serwisowy posiadający aktywne Konto w Serwisie – otrzyma informację o zmianie Polityki także drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik, Autoryzowany Punkt Serwisowy ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 14. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku - Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem mailowo admin@ebezpieczny.pl lub telefonicznie: +48 515 416 176.

 

Koszalin, dnia 8 października 2021 roku